Statut w wersji PDF

Statut


HUTNIK
MI犵ZYZAKxDOWY ZWI╴K ZAWODOWY
PRACOWNIK紟 ARCELORMITTAL POLAND S.A.

D帳rowa G鏎nicza 2012


Rozdzia I


Postanowienia og鏊ne

1

1. Tworzy si organizacj zawodow pod nazw HUTNIK Mi璠zyzak豉dowy Zwi您ek Zawodowy Pracownik闚 ArcelorMittal Poland S.A., zwany dalej Zwi您kiem. Zwi您ek, stosownie do zasad wyra穎nych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w Ustawie o Zwi您kach Zawodowych oraz w ratyfikowanych przez Rzeczpospolit Polsk konwencjach Mi璠zynarodowej Organizacji Pracy b璠zie prowadzi dzia豉lno嗆 w zakresie obrony praw i interes闚 pracownik闚, realizacji ich potrzeb materialnych, spo貫cznych i kulturowych.
2. Zwi您ek mo瞠 u篡wa skr鏒u ZZ HUTNIK

2
1. Siedzib Zwi您ku jest ArcelorMittal Poland S.A. – Oddzia
w D帳rowie G鏎niczej.
2. Terenem dzia豉nia Zwi您ku s nast瘼uj帷e podmioty gospodarcze :
1) „ArcelorMittal Poland „S.A.
2) Sp馧ki wydzielone z:
a) by貫j Huty Katowice S.A.,
b) by貫j Huty Cedler S.A. ,
c) by貫j Huty Florian S.A.,
d) by貫j Huty im. T.Sendzimira S.A.,
e) by造ch Polskich Hut Stali S.A.
f) ArcelorMittal Poland S.A.,
bez wzgl璠u na dat ich wydzielenia oraz aktualny status
prawno - w豉軼icielski,
3) Sp馧ki dzia豉j帷e na terenie AMP S.A.
3. W przypadku zmian organizacyjnych Sp馧ki ArcelorMittal S.A. powoduj帷ych konieczno嗆 zmiany Statutu Zwi您ku, Zarz康 Zwi您ku upowa積iony jest do wprowadzenia stosownych zmian w Statucie wraz ze zg這szeniem ich do S康u Rejestrowego.
4. Zwi您ek posiada osobowo嗆 prawn i jest reprezentowany w spos鏏 okre郵ony
Statutem.
3
Zwi您ek jest niezale積y od organ闚 administracji pa雟twowej i gospodarczej oraz organizacji politycznych, nie podlega ich kontroli i nadzorowi.

4
Zwi您ek mo瞠 wsp馧pracowa z innymi organizacjami zwi您kowymi oraz zawiera porozumienia w celu tworzenia mi璠zyzwi您kowych struktur zwi您kowych.

5
1. Zwi您ek zrzesza pracownik闚 zatrudnionych w podmiotach gospodarczych obj皻ych dzia豉niem zwi您ku.
2. Wyr騜nia si Cz這nk闚:
- Zwyczajnych,
- Nadzwyczajnych.
Cz這nek Zwyczajny to cz這nek zwi您ku, kt鏎ego prawa i obowi您ki okre郵a
niniejszy Statut.
Cz這nek Nadzwyczajny to cz這nek zwi您ku, kt鏎ego obowi您uj zapisy Statutu
Zwi您ku z wy陰czeniem 11 pkt.2 i pkt.4.
Cz這nkiem Nadzwyczajnym Zwi您ku staje si kandydat po wype軟ieniu
stosownej deklaracji, podj璚iu przez Zarz康 Zwi您ku uchwa造 o przyj璚iu w
poczet cz這nk闚 i wpisaniu do rejestru cz這nk闚. Cz這nek Nadzwyczajny nie ma obowi您ku op豉cania sk豉dki cz這nkowskiej.
3. Cz這nkami Zwi您ku mog by tak瞠 emeryci i renci軼i, kt鏎zy byli zatrudnieni w podmiotach gospodarczych obj皻ych dzia豉niem zwi您ku.
4. Osobom, kt鏎e nie maj uprawnie do zrzeszania si w Zwi您ku, a kt鏎e w spos鏏 szczeg鏊ny zas逝篡造 si dla Zwi您ku, Walne Zebranie Delegat闚 na wniosek Zarz康u Zwi您ku mo瞠 nada Cz這nkostwo Honorowe Zwi您ku.
5. Utrata zatrudnienia nie poci庵a za sob utraty cz這nkostwa Zwi您ku.

6
Celem Zwi您ku jest 豉godzenie skutk闚 uci捫liwo軼i pracy w ruchu ci庵造m oraz ochrona praw, godno軼i i interes闚 pracownik闚, a w szczeg鏊no軼i:
1. Ochrona interes闚 zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych cz這nk闚 oraz ich rodzin.
2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunk闚 socjalno - bytowych oraz bezpiecze雟twa i higieny pracy.
3. Harmonizowanie dzia豉 podmiot闚 gospodarczych obj皻ych dzia豉niem zwi您ku. z interesami pracownik闚.
4. Umacnianie rodziny, oraz ochrona 篡cia rodzinnego.
5. Szerzenie demokratyzmu i umacnianie kole瞠雟kiej solidarno軼i w stosunkach mi璠zyludzkich.
6. Pog喚bianie wiedzy prawnej i ekonomicznej cz這nk闚 Zwi您ku.
7. Inicjowanie i popieranie dzia豉 na rzecz stwarzania pracownikom warunk闚 podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
8. Wp造w na kszta速owanie i realizowanie zada spo貫czno gospodarczych podmiot闚 gospodarczych obj皻ych dzia豉niem zwi您ku. w celu pomna瘸nia funduszu i jego sprawiedliwego podzia逝.
9. Podejmowanie dzia豉 na rzecz ochrony 鈔odowiska.

7
Zwi您ek realizuje swoje cele poprzez:
1. Reprezentowanie interes闚 swoich cz這nk闚 wobec pracodawcy, w豉dz i organ闚 administracji pa雟twowej i gospodarczej, oraz instytucji spo貫cznych.
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepis闚 Prawa Pracy, udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konflikt闚 mi璠zy pracownikiem a pracodawc.
3. Zajmowanie stanowiska wobec podmiot闚 gospodarczych obj皻ych dzia豉niem zwi您ku we wszelkich sprawach dotycz帷ych interes闚 i praw za這gi.
4. Wsp馧dzia豉nie ze s逝瘺 zdrowia w celu ochrony zdrowia pracownik闚.
5. Popieranie inicjatyw w zakresie usprawniania gospodarki, rozwoju kultury, o鈍iaty, sportu i post瘼u technicznego w podmiotach gospodarczych obj皻ych dzia豉niem zwi您ku..
6. Podejmowanie inicjatyw i wsp馧dzia豉nie z Kierownictwami podmiot闚 gospodarczych obj皻ych dzia豉niem zwi您ku, a tak瞠 organizacjami spo貫cznymi w zakresie rozwijania dzia豉lno軼i kulturalno - o鈍iatowej i tworzeniu warunk闚 do wypoczynku po pracy.
7. Udzielanie pomocy materialnej cz這nkom Zwi您ku i ich rodzinom w miar mo磧iwo軼i i potrzeb.
8. Zwalczanie niegospodarno軼i i nadu篡 oraz biurokratyzmu.
9. Szkolenia zwi您kowe, dzia豉lno嗆 wydawnicz i informacyjn.

8
Do osi庵ni璚ia powy窺zych cel闚 i zada Zwi您ek d捫y poprzez:
1. Partnerskie wsp馧dzia豉nie z Kierownictwami podmiot闚 gospodarczych obj皻ych dzia豉niem zwi您ku oraz organizacjami zwi您kowymi, spo貫cznymi i samorz康owymi.
2. Opiniowanie za這瞠 lub projekt闚 akt闚 prawnych lub decyzji dotycz帷ych spraw i interes闚 pracowniczych, w tym zak豉dowych plan闚 spo貫czno - gospodarczych.
3. Prowadzenie konsultacji oraz zasi璕anie opinii za這gi w sprawach o istotnym znaczeniu dla za這gi i cz這nk闚 zwi您ku.
4. Rozwi您ywanie powsta造ch spor闚 w drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumie.
5. Zrzeszenie si w og鏊nokrajowych organizacjach zwi您kowych obejmuj帷ych swoim dzia豉niem podobne grupy zawodowe.
6. Zawieranie porozumie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi: zwi您kami zawodowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi.

9
1. W przypadku powstania sporu zbiorowego pracownik闚, Zwi您kowi przys逝guje prawo organizowania i kierowania akcjami protestacyjnymi cz這nk闚 Zwi您ku, a w szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajku z zachowaniem przepis闚 Ustawy o Rozwi您ywaniu Spor闚 Zbiorowych z 23 maja 1991 r.
2. Zwi您ek mo瞠 podj望 si obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Zwi您ku oraz rodzin po zmar造ch Cz這nkach Zwi您ku na zasadach okre郵onych dla Cz這nka Zwi您ku, je郵i pracownik lub rodzina zwr鏂i si o tak pomoc.
Stosow Uchwa喚 w takiej sprawie podejmuje Prezydium Zarz康u Zwi您ku.

Rozdzia II

CZΜNKOWIE ZWI╴KU
ICH PRAWA I OBOWI╴KI

10
1. Podstaw przyj璚ia do zwi您ku jest dobrowolnie z這穎na pisemna deklaracja cz這nkowska, a dowodem przynale積o軼i wpis do rejestru cz這nk闚 Zwi您ku i legitymacja zwi您kowa.
2. Cz這nkostwo Zwi您ku nabywa si z chwil przyj璚ia deklaracji cz這nkowskiej przez Biuro Zwi您ku. i wpisu do rejestru cz這nk闚 - potwierdzonych Uchwa陰 Prezydium Zarz康u Zwi您ku , nie p騧niej ni
w ci庵u 30 dni od dnia z這瞠nia deklaracji cz這nkowskiej.
Od decyzji Prezydium Zarz康u Zwi您ku odmawiaj帷ej przyj璚ia do Zwi您ku s逝篡 zainteresowanemu prawo odwo豉nia do Walnego Zebrania Delegat闚, w terminie 30 dni od otrzymania informacji o odmowie.
3. Cz這nkostwo w Zwi您ku ustaje wskutek:
1) dobrowolnego wyst徙ienia , wyra穎nego na pi鄉ie,
2) wykluczenia ze Zwi您ku na skutek niewykonywania obowi您k闚 cz這nkowskich lub post瘼owania w spos鏏 nie licuj帷y z godno軼i cz這nka Zwi您ku,
3) automatycznego skre郵enia z listy cz這nk闚 przez Biuro Zwi您ku na skutek zalegania z op豉caniem sk豉dek cz這nkowskich przez okres d逝窺zy ni
3 miesi璚y,
4) zgonu cz這nka Zwi您ku.

11
Cz這nek Zwi您ku ma prawo:
1. Uczestniczy w zebraniach organizacji zwi您kowej.
2. Wybiera i odwo造wa cz這nk闚 w豉dz Zwi您ku poprzez swoich delegat闚 oraz by wybieranym do tych w豉dz.
3. Korzysta z porad i pomocy prawnej Zwi您ku w ochronie swoich praw i interes闚 pracowniczych w razie naruszenia ich przez Kierownictwa podmiot闚 gospodarczych obj皻ych dzia豉niem zwi您ku lub administracj pa雟twow. W przypadkach tych Zwi您ek zobowi您any jest do zastosowania wszelkich dost瘼nych mu 鈔odk闚 obrony.
4. Otrzymywa od Zwi您ku pomoc finansow w okresie pozostawania bez pracy w szczeg鏊nie uzasadnionych wypadkach losowych.
5. Korzysta z obiekt闚 i urz康ze stanowi帷ych maj徠ek zwi您ku na zasadach okre郵onych przez w豉dze zwi您ku.
6. Nosi znaczek organizacyjny i inne odznaki nadane przez w豉dze zwi您ku.
7. Ocenia i poddawa krytyce dzia豉lno嗆 ka盥ego cz這nka Zwi您ku i w豉dz Zwi您ku, wnioskowa o zmian Zarz康u lub odwo豉nie cz這nka Zarz康u z pe軟ionej funkcji.
8. By na bie膨co informowanym o wszystkich decyzjach i innych dzia豉niach w豉dz Zwi您ku.
9. Bra udzia w zebraniach, na kt鏎ych w豉dze Zwi您ku podejmuj uchwa造 dotycz帷e jego osoby.
10. Wyst瘼owa z wnioskami i postulatami do w豉dz Zwi您ku.
11. Bra udzia w strajku i innych formach protestu organizowanych przez Zwi您ek.

12
Cz這nek Zwi您ku obowi您any jest:
1. Przestrzega postanowie Statutu i uchwa w豉dz Zwi您ku oraz regularnie op豉ca sk豉dki cz這nkowskie.
2. Bra czynny udzia w pracach Zwi您ku.
3. Przestrzega zasady kole瞠雟ko軼i i pomocy wzajemnej w 篡ciu zwi您kowym.
4. Chroni w豉sno嗆 podmiot闚 gospodarczych obj皻ych dzia豉niem zwi您ku jako wsp鏊ne dobra wszystkich w nich zatrudnionych.
5. Uczestniczy w akcjach podejmowanych przez zwi您ek.

13
Za szczeg鏊nie aktywn dzia豉lno嗆 zwi您kow cz這nek Zwi您ku mo瞠 by wyr騜niany i nagradzany.

14
1. W przypadku naruszenia postanowie Statutu lub naruszenia zasad wsp馧篡cia uw豉czaj帷ego godno軼i cz這nka Zwi您ku mo積a zainteresowanemu udzieli ostrze瞠nia, upomnienia lub nagany, albo wykluczy ze Zwi您ku.
2. Decyzja taka winna by podj皻a po wcze郾iejszym pisemnym powiadomieniu zainteresowanego ( co najmniej 7 dni ) o terminie posiedzenia Zarz康u , na kt鏎ym b璠zie rozpatrywana jego sprawa.
W przypadku nieusprawiedliwionej wcze郾iej wa積ymi przyczynami losowymi ( choroba, praca ) nieobecno軼i, mog by podejmowane decyzje bez uprzedniego wys逝chania zainteresowanego.
3. Osoba wykluczona ze Zwi您ku nie mo瞠 ponownie zosta cz這nkiem Zwi您ku przed up造wem 12 miesi璚y od dnia jej wykluczenia.

15
1. Uchwa喚 o ukaraniu cz這nka zwi您ku, a tak瞠 o zatarciu kary podejmuje macierzysty Zarz康 Zak豉dowy Sp馧ki lub Zarz康 Wydzia這wy Oddzia逝
AMP S.A./ Zak豉dowy Oddzia逝.
2. Od uchwa造 o ukaraniu przys逝guje cz這nkowi zwi您ku prawo odwo豉nia si do Zarz康u Zwi您ku.
3. Decyzja Zarz康u Zwi您ku jest ostateczna.
4. Uchwa喚 o wykluczeniu cz這nka zwi您ku podejmuje Zarz康 Zwi您ku z w豉snej inicjatywy lub tez na umotywowany wniosek macierzystego Zarz康u Zak豉dowego Sp馧ki lub Zarz康u Wydzia這wego Oddzia逝 AMP S.A./ Zak豉dowego Oddzia逝
5. Od uchwa造 w sprawie wykluczenia, skre郵enia przys逝guje prawo odwo豉nia si do Walnego Zebrania Delegat闚 w terminie 30 dni od daty dor璚zenia odpisu uchwa造.
6. Z這瞠nie odwo豉nia nie powoduje zawieszenia powzi皻ej decyzji.

Rozdzia III

Zasady organizacyjne i struktura zwi您ku

16
Zwi您ek posiada czterostopniow struktur organizacyjn
1. Mi璠zyzak豉dowa Organizacja Zwi您kowa.
2. Organizacja Zwi您kowa Oddzia逝 AMP S.A./ Sp馧ek, o kt鏎ych mowa w
2 pkt.2b i 2c. – zwana Organizacj Zwi您kow Sp馧ki..
3. Wydzia這wa Organizacja Zwi您kowa Oddzia逝 AMP S.A. / Sp馧ki.
4. Grupy zwi您kowe.

17
W strukturze organizacyjnej Zwi您ku mog funkcjonowa na szczeblu Zarz康u Zwi您ku lub Zarz康闚 Zak豉dowych Oddzia堯w i Sp馧ek, komisje problemowe.
Decyzj o ich powo豉niu i rozwi您aniu podejmuje Zarz康 Zwi您ku.


18
W celu zapewnienia emerytom i rencistom oraz by造m pracownikom podmiot闚 gospodarczych obj皻ych dzia豉niem zwi您ku , udzia逝 w dzia豉lno軼i zwi您kowej, Zarz康 Zwi您ku ma prawo powo豉 Mi璠zyzak豉dow Organizacj Emeryt闚 i Rencist闚, dzia豉j帷 w strukturach organizacyjnych zwi您ku na zasadzie r闚norz璠no軼i z Organizacj Zwi您kow Sp馧ki.


Rozdzia IV

W豉dze Zwi您ku

19
1. W豉dzami zwi您ku s :
1) Walne Zebranie Delegat闚,
2) Przewodnicz帷y Zwi您ku,
3) Prezydium Zarz康u Zwi您ku,
4) Zarz康 Zwi您ku,
5) Zarz康 Zak豉dowy Oddzia逝 AMP S.A /Zarz康 Zak豉dowy Sp馧ki.
6) Zarz康 Wydzia這wy Oddzia逝 AMP S.A. / Zarz康 Wydzia這wy Sp馧ki.
2. Organem kontroli zwi您ku jest Komisja Rewizyjna Zwi您ku dzia豉j帷a na szczeblu Zarz康u Zwi您ku.
3. Funkcj organizacyjno-administracyjn Zwi您ku sprawuje Biuro Zarz康u Zwi您ku.
4. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Zwi您ku s Grupy Zwi您kowe.
5. Kadencja wszystkich w豉dz zwi您ku trwa 4 lata.
Kadencja w豉dz nast瘼nych rozpoczyna si w nast瘼nym dniu po up造wie kadencji w豉dz poprzednich.
Nie ogranicza si ilo軼i kadencji.

20
1. Uchwa造 wszystkich w豉dz Zwi您ku zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 za wyj徠kiem decyzji o odwo豉niu z Zarz康u Zwi您ku przez Zarz康 oraz rozwi您aniu Zwi您ku.
2. G這sowanie jest jawne, za wyj徠kiem decyzji podejmowanych w sprawach osobowych. G這sowanie w takich sprawach jest tajne. G這sowanie jest tajne tak瞠 ka盥orazowo w przypadku podj璚ia takiej decyzji wi瘯szo軼i g這s闚, w g這sowaniu jawnym.
3. Uchwa造 s prawomocne przy obecno軼i przynajmniej po這wy cz這nk闚 w豉dz, a w przypadku Walnego Zebrania Delegat闚, przy obecno軼i quorum.
4. Wszystkie w豉dze Zwi您ku zobowi您ane s do sk豉dania cz這nkom Zwi您ku wyja郾ie i sprawozda ze swej dzia豉lno軼i, a w szczeg鏊no軼i zobowi您ane s informowa swoich cz這nk闚 o realizacji uchwa w豉snych, zg這szonych wniosk闚 i postulat闚 oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie za這gi.

21
Wszystkie w豉dze Zwi您ku pochodz z wyboru. Wybory odbywaj si na nast瘼uj帷ych zasadach:
1. Kandydatem do w豉dz :
1) Zarz康u Zak豉dowego Oddzia逝 AMP S.A,
2) Zarz康u Zak豉dowego Sp馧ki.
3) Zarz康u Wydzia這wego Oddzia逝 AMP S.A. lub Zarz康u Wydzia這wego Sp馧ki.
mo瞠 by wy陰cznie Przedstawiciel Grupy Zwi您kowej danego Oddzialu/ Sp馧ki lub Wydzia逝 Oddzia逝 / Sp馧ki lub ka盥y cz這nek zwi您ku
w przypadku dokonywania wybor闚 na og鏊nym zebraniu cz這nk闚 zwi您ku
2. Kandydatem do w豉dz na szczeblu Mi璠zyzak豉dowej Organizacji mo瞠 by wy陰cznie Delegat na WZD Zwi您ku - za wyj徠kiem sytuacji przewidzianych w 27 pkt.1. oraz 29 pkt.1.
3. Nie ogranicza si ilo軼i kandydat闚.
4. G這suje si na poszczeg鏊nych kandydat闚.
5. Wybory do w豉dz zwi您ku s tajne.
6. Przewodnicz帷ego Zwi您ku , Zarz康 Zwi您ku ( za wyj徠kiem sytuacji przewidzianej w 29 pkt.1 ) i Komisj Rewizyjn wybiera bezpo鈔ednio Walne Zebranie Delegat闚.
7. Zg豉szaj帷y kandydatur obowi您any jest scharakteryzowa sylwetk kandydata. Warunkiem umieszczenia kandydata na li軼ia do g這sowania jest wyra瞠nie przez niego zgody na kandydowanie

22
Cz這nek w豉dz zobowi您any jest:
1. Aktywnie uczestniczy w pracach w豉dz Zwi您ku.
2. Reprezentowa interesy 鈔odowiska, utrzymywa z nim sta貫 kontakty, wys逝chiwa uwag i propozycji cz這nk闚 Zwi您ku, oraz przenosi je na posiedzenia w豉dz Zwi您ku.
3. Sk豉da cz這nkom Zwi您ku rzeczowe wyja郾ienia i sprawozdania ze swojej dzia豉lno軼i.
4. Informowa cz這nk闚 zwi您ku o wszelkich dzia豉niach zwi您ku i udziela odpowiedzi na nurtuj帷e ich pytania.

A

WALNE ZEBRANIE DELEGAT紟

23
1. Najwy窺zym organem Zwi您ku jest Walne Zebranie Delegat闚, zwane dalej WZD.
2. W WZD bior udzia Delegaci Zwi您ku wybrani przez :
1) Organizacje Zwi您kowe Oddzia逝 AMP S.A.
2) Organizacje Zwi您kowe Sp馧ki.
wg klucza wyborczego okre郵anego przez Zarz康 Zwi您ku.
3. WZD zwo逝je Zarz康 Zwi您ku:
1) Sprawozdawczo - Wyborcze raz na 4 lata, nie p騧niej ni w ostatnim dniu up造wu kadencji,
2) Sprawozdawcze - raz w roku, po zako鎍zeniu roku bud瞠towego, nie p騧niej jednak ni do ko鎍a kwietnia danego roku. Przedmiotem WZD Sprawozdawczego jest rozpatrzenie i zatwierdzenie bud瞠tu zwi您ku oraz udzielenie absolutorium w豉dzom zwi您ku.
4. W przypadku nie udzielenia absolutorium W豉dzom Zwi您ku, Zarz康 zobowi您any jest do zwo豉nia w ci庵u 14 dni Sprawozdawczo - Wyborczego Nadzwyczajnego WZD .
5. Termin WZD oraz program obrad ustala i podaje do wiadomo軼i delegat闚 Zarz康 Zwi您ku nie p騧niej ni na 14 dni przed rozpocz璚iem obrad. Propozycje zmian i uzupe軟ie do planowanego porz康ku obrad mog by wnoszone do Zarz康u Zwi您ku jedynie w formie pisemne, najp騧niej na 7 dni przed rozpocz璚iem obrad. Tematyka zawarta we wnioskach z這穎nych po tym terminie nie mo瞠 by przedmiotem obrad danego WZD.
6. Delegaci Zwi您ku posiadaj bierne i czynne prawo wyborcze.
7. Delegatem Zwi您ku na WZD automatycznie jest:
1) Przewodnicz帷y Zwi您ku,
2) Cz這nek Zwi您ku, kt鏎y by lub jest na sta貫 oddelegowany do pracy w Zwi您ku przez co najmniej 2 lata w danej kadencji.
3) Cz這nek Zwi您ku, kt鏎y by oddelegowany do pracy w Zwi您ku przez co najmniej 2 lata w poprzednich kadencjach i jego przynale積o嗆 do Zwi您ku trwa nieprzerwanie, w przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez Zarz康 Zwi您ku.
Cofn望 mandat Delegata na WZD mo瞠 na wniosek Zarz康u Zwi您ku lub z inicjatywy w豉snej, wy陰cznie gremium, kt鏎e go wybra這, dokonuj帷 jednocze郾ie wyboru uzupe軟iaj帷ego na wakuj帷e miejsce Delegata. Decyzje podejmowane s zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚.
8. Wybor闚 uzupe軟iaj帷ych dokonuje si tak瞠 ka盥orazowo w przypadku rezygnacji Delegata z zajmowanej funkcji lub ustania cz這nkostwa Delegata w Zwi您ku.
9. Mandat Delegata Zwi您ku zachowuje wa積o嗆 przez cala 4 letnia kadencj.


24
1. Do wy陰cznej kompetencji Walnego Zebrania Delegat闚 nale篡:
1) ustalanie ramowego programu dzia豉nia Zwi您ku,
2) uchwalanie Statutu i zmian do Statutu Zwi您ku,
3) ustalanie struktury organizacyjnej Zwi您ku,
4) uchwalanie przyst徙ienia lub wyst徙ienia Zwi您ku do og鏊nopolskich
i zagranicznych organizacji i wy窺zych struktur zwi您kowych,
5) ustalanie sk豉du liczbowego Komisji Rewizyjnej,
6) wybieranie Przewodnicz帷ego, Cz這nk闚 Zarz康u Zwi您ku ( za wyj徠kiem sytuacji przewidzianej w 29 pkt.1 ) oraz Cz這nk闚 Komisji Rewizyjnej,
7) odwo造wanie Przewodnicz帷ego oraz Cz這nk闚 Komisji Rewizyjnej,
8) okre郵enie og鏊nych zasad gospodarki finansowej i maj徠kowej oraz wysoko軼i sk豉dki cz這nkowskiej- z uwzgl璠nieniem 45 oraz zatwierdzanie planu finansowego i ramowego bud瞠tu zwi您ku,
9) rozpatrywanie wniosk闚 i postulat闚 skierowanych do WZD,
10) rozpatrywanie odwo豉 od decyzji Prezydium Zarz康u Zwi您ku odmawiaj帷ej przyj璚ia do Zwi您ku,
11) rozpatrywanie odwo豉 od uchwa Zarz康u Zwi您ku dotycz帷ych cz這nk闚 zwi您ku,
12) decydowanie o rozwi您aniu Zwi您ku - wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚,
13) na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielenie lub odmawianie udzielenia Zarz康owi Zwi您ku absolutorium.
2. Walne Zebranie Delegat闚 jest w豉dne, je瞠li bierze w nim udzia co najmniej 1/2 delegat闚 w terminie pierwszym lub co najmniej 1/4 delegat闚 w terminie drugim.

25
1. Nadzwyczajne Zebranie Delegat闚 zwo逝je Zarz康 Zwi您ku z w豉snej inicjatywy b康 na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 delegat闚.
2. Je瞠li Zarz康 Zwi您ku na pisemny wniosek 1/3 delegat闚 nie zwo豉 Nadzwyczajnego Zebrania Delegat闚 w ci庵u miesi帷a od dnia z這瞠nia wniosku w闚czas zwo逝je je Komisja Rewizyjna w terminie bezzw這cznym.
B
Przewodnicz帷y Zwi您ku

26
1. Reprezentuje Zwi您ek w kontaktach zewn皻rznych.
2. Stoi na czele Prezydium Zarz康u Zwi您ku i Zarz康u Zwi您ku oraz kieruje ich pracami.
3. Podejmuje decyzje w sytuacjach nie cierpi帷ych zw這ki.
4. Zwo逝je posiedzenia Prezydium Zarz康u Zwi您ku i Zarz康u Zwi您ku.
5. Sk豉da Prezydium Zarz康u Zwi您ku i Zarz康u Zwi您ku sprawozdania
ze swojej dzia豉lno軼i i odpowiada za podj皻e decyzje.
6. Sprawuje nadz鏎 nad dzia豉lno軼i Biura Zwi您ku, kompletno軼i dokumentacji oraz odpowiada za finanse Zwi您ku.
7. Decyduje o obsadzie os鏏 oddelegowanych na sta貫 do pracy w Zwi您ku zgodnie z Ustaw o Zwi您kach Zawodowych , okre郵aj帷 szczeg馧owo zakres ich obowi您k闚, uprawnie i kompetencji .
C

Prezydium Zarz康u Zwi您ku

27
1. Wyboru w豉dz Prezydium Zarz康u Zwi您ku dokonuje Zarz康 Zwi您ku spo鈔鏚 swojego grona. Automatycznie Cz這nkiem Prezydium zostaj Przewodnicz帷y Zwi您ku oraz Przewodnicz帷y Zarz康闚 Zak豉dowych Oddzia堯w AMP S.A.
Pozosta貫 osoby desygnowane s w r闚nej cz窷ci przez Przewodnicz帷ego
i Zarz康 Zwi您ku wg nast瘼uj帷ego sposobu :
1) nominowanie przez Przewodnicz帷ego Zwi您ku
2) g這sowanie w przypadku kandydatur zg豉szanych przez Cz這nk闚 Zarz康u
2. Prezydium Zwi您ku wybiera ze swojego grona Vice przewodnicz帷ych Zwi您ku i dokonuje podzia逝 zada i kompetencji
3. Do zakresu dzia豉nia Prezydium Zwi您ku nale篡 :
1) kierowanie bie膨c dzia豉lno軼i Zwi您ku.
2) pe軟ienie funkcji wykonawczych i inicjuj帷ych wobec Zarz康u Zwi您ku oraz
a) Zarz康u Zak豉dowego Oddzia逝 AMP S.A,
b) Zarz康u Zak豉dowego Sp馧ki,
c) Zarz康u Wydzia這wego Oddzia逝 AMP S.A. / Sp馧ki
3) zajmowanie stanowiska w sprawach nie zastrze穎nych w przepisach prawnych, porozumieniach i Statucie wy陰cznie dla Zarz康u Zwi您ku
4. Prezydium Zwi您ku sk豉da Zarz康owi Zwi您ku sprawozdania ze swojej dzia豉lno軼i pomi璠zy posiedzeniami Zarz康u i odpowiada za podj皻e decyzje
5. Odwo豉nie z funkcji Prezydium Zwi您ku przez Zarz康 Zwi您ku nast瘼uje na wniosek Przewodnicz帷ego Zwi您ku.
6. W przypadku trwa貫go zmniejszenia si liczby Prezydium Zwi您ku mog by przeprowadzone wybory uzupe軟iaj帷e - z uwzgl璠nieniem 27 ust.1.pkt.1 - na podstawie wniosku Przewodnicz帷ego Zwi您ku, spo鈔鏚 Cz這nk闚 Zarz康u.

28
1. Prezydium Zwi您ku zbiera si w zale積o軼i od potrzeb.
2. Posiedzenia Prezydium Zwi您ku zwo逝je Przewodnicz帷y Zwi您ku lub upowa積iony przez niego Vice przewodnicz帷y .
3. Posiedzenie Prezydium Zwi您ku nale篡 zwo豉 tak瞠 na pisemne 膨danie co najmniej 1/3 liczby jego Cz這nk闚.
D

Zarz康 Zwi您ku

29
1. W sk豉d Zarz康u Zwi您ku wchodz : cz這nkowie wybrani bezpo鈔ednio przez Walne Zebranie Delegat闚 oraz automatycznie :
1) Przewodnicz帷y Zwi您ku,
2) Przewodnicz帷y Zarz康闚 Zak豉dowych Oddzia堯w AMP S.A,
3) Przewodnicz帷y Zarz康闚 Wydzia這wych Oddzia堯w AMP S.A,
4) Przewodnicz帷y Zarz康闚 Zak豉dowych Sp馧ki.
2. Zarz康 Zwi您ku wytycza bie膨ce kierunki dzia豉lno軼i Zwi您ku, a w szczeg鏊no軼i:
1) ustala sk豉d liczebny Prezydium Zarz康u i dokonuje wyboru jego cz這nk闚 z uwzgl璠nieniem 27 ust.1 ,
2) nadzoruje realizacj uchwa Walnego Zebrania Delegat闚,
3) nadzoruje reprezentowanie interes闚 cz這nk闚 Zwi您ku wobec podmiot闚 gospodarczych obj皻ych dzia豉niem Zwi您ku, organ闚 administracji pa雟twowej, gospodarczej oraz organizacji i instytucji spo貫cznych,
4) zwo逝je Walne Zebrania Delegat闚,
5) opracowuje odpowiednie materia造 na Walne Zebranie Delegat闚,
6) opiniuje dla Prezydium Zarz康u szczeg馧owy bud瞠t Zwi您ku,
7) nadzoruje zarz康zanie maj徠kiem Zwi您ku i jego funduszami zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Walne Zebranie Delegat闚.
8) decyduje o wykluczeniu cz這nka zwi您ku na umotywowany wniosek Zarz康u Zak豉dowego Wydzia逝 /Oddzia逝 lub Sp馧ki,
9) rozpatruje odwo豉nia od ukaraniu cz這nk闚 zwi您ku podj皻e przez Zarz康 Zak豉dowy Wydzia逝 /Oddzia逝 lub Sp馧ki.
10) decyduje o odmowie przyznania mandatu Delegata Zwi您ku na WZD dla cz這nk闚 zwi您ku , kt鏎zy byli w poprzednich kadencjach oddelegowani na sta貫 do pracy w MZZ PRC AMP S.A. przez co najmniej 2 lata ,
11) wnioskuje o cofni璚ie mandatu Delegata na WZD
12) podejmuje decyzje o powo豉niu Komisji Problemowych
13) powo逝je i rozwi您uje mi璠zyzak豉dow organizacj Emeryt闚 i Rencist闚
14) dokonuje wybor闚 uzupe軟iaj帷ych cz這nk闚 Prezydium Zarz康u
15) podejmuje decyzje w sprawach nie obj皻ych postanowieniami Statutu lub spornych dotycz帷ych jego interpretacji,
14) wybiera i odwo逝je Delegat闚 na Zjazdy og鏊nopolskich
i zagranicznych organizacji i wy窺zych struktur zwi您kowych – spo鈔鏚 Przedstawicieli Grup Zwi您kowych.,
3. Cz這nkowie Zarz康u obowi您ani s do zachowania tajemnicy maj帷ej na celu ochron interes闚 cz這nk闚 Zwi您ku i strategii dzia豉nia Zwi您ku.
4. Cz這nkowie Zarz康u mog by odwo造wani z zajmowanych funkcji przed up造wem kadencji w przypadku niewype軟ienia obowi您k闚, naruszania postanowie Statutu i obowi您uj帷ych uchwa Zwi您ku.
5. Odwo豉nie nast瘼uje w drodze uchwa造 Walnego Zebrania Delegat闚, a pomi璠zy jego posiedzeniami Uchwa陰 Zarz康u - bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚.
6. Decyzja o Odwo豉niu winna by podj皻a po wcze郾iejszym pisemnym powiadomieniu zainteresowanego ( co najmniej 7 dni ) o terminie posiedzenia WZD lub Zarz康u, na kt鏎ym b璠zie rozpatrywana jego sprawa.
W przypadku nieusprawiedliwionej wcze郾iej wa積ymi przyczynami losowymi ( choroba, praca ) nieobecno軼i mog by podejmowane decyzje bez uprzedniego wys逝chania zainteresowanego.
7. Od Uchwa造 Zarz康u odwo逝j帷ej jego cz這nka z zajmowanej funkcji s逝篡 zainteresowanemu prawo odwo豉nia si do Walnego Zebrania Delegat闚
w terminie 30 dni od daty dor璚zenia odpisu Uchwa造.
8. Z這瞠nie odwo豉nia nie powoduje zawieszenia powzi皻ej decyzji.

30
1. Mandat cz這nkom Zarz康u wygasa przed up造wem kadencji w przypadkach:
1) Ustania cz這nkostwa Zwi您ku.
2) Rezygnacji z mandatu.
3) Odwo豉nia w trybie 29 ust.5.
2. W razie zmniejszenia si liczby cz這nk闚 Zarz康u Zwi您ku pomi璠zy posiedzeniami WZD, mog by przeprowadzone wybory uzupe軟iaj帷e.
3. Wybor闚 uzupe軟iaj帷ych Cz這nk闚 Zarz康u dokonuje si spo鈔鏚 Delegat闚 Zwi您ku , Uchwa陰 Zarz康u Zwi您ku.

31
1. Zarz康 Zwi您ku zbiera si w zale積o軼i od potrzeb.
2. Posiedzenia Zarz康u zwo逝je Przewodnicz帷y Zwi您ku lub upowa積iony przez niego Wiceprzewodnicz帷y .
3. Posiedzenie Zarz康u Zwi您ku nale篡 zwo豉 tak瞠 na pisemne 膨danie co najmniej 1/3 liczby Cz這nk闚 Zarz康u lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zwi您ku.


E

Zarz康 Zak豉dowy Oddzia逝 AMP S.A
Zarz康 Zak豉dowy Sp馧ki

32
1. Zarz康 kieruj ca這kszta速em dzia豉lno軼i Organizacji Zwi您kowej Oddzia逝 lub Sp馧ki, realizuj帷 swoje zadania statutowe oraz Uchwa造 Walnego Zebrania Delegat闚 i naczelnych w豉dz Zwi您ku
2. Decyzj o powo豉niu Zarz康u Zak豉dowego Oddzia逝 lub Sp馧ki podejmuje Zarz康 Zwi您ku, okre郵aj帷 szczeg馧owy tryb dokonywania wybor闚, liczebno嗆, struktur organizacyjn oraz zakres obowi您k闚, uprawnie i kompetencji Zarz康u.
3. Zarz康y Zak豉dowe wybierane s spo鈔鏚 Przedstawicieli Grup Zwi您kowych danego Oddzia逝 lub Sp馧ki. W przypadku ma貫j liczebno軼i cz這nk闚 zwi您ku w danym Oddziale lub Sp馧ce wybor闚 Zarz康u Zak豉dowego dokonuje si na og鏊nym zebraniu cz這nk闚 zwi您ku
4. Zarz康y te dzia豉j w strukturze organizacyjnej Zwi您ku na zasadzie r闚norz璠no軼i.
5. Zarz康 zbiera si w zale積o軼i od potrzeb.
4. Posiedzenia Zarz康u zwo逝je jego Przewodnicz帷y lub upowa積iony przez niego Wiceprzewodnicz帷y .
5. Posiedzenie Zarz康u nale篡 zwo豉 tak瞠 na pisemne 膨danie co najmniej 1/3 liczby jego Cz這nk闚.


F

Zarz康 Wydzia這wy Oddzia逝 AMP S.A. /
Zarz康 Wydzia這wy Sp馧ki

33
1. Zarz康 kieruj dzia豉lno軼i wydzielonej terytorialnie lub organizacyjnie cz窷ci Organizacji Zwi您kowej Oddzia逝 lub Sp馧ki, realizuj帷 swoje zadania statutowe oraz Uchwa造 Walnego Zebrania Delegat闚 i naczelnych w豉dz Zwi您ku
2. Decyzj o powo豉niu Zarz康u Wydzia這wego Oddzia逝 lub Sp馧ki podejmuje macierzysty Zarz康 Zak豉dowy Oddzia逝 / Sp馧ki, okre郵aj帷 szczeg馧owy tryb dokonywania wybor闚, liczebno嗆, struktur organizacyjn oraz zakres obowi您k闚, uprawnie i kompetencji .
3. Zarz康y Wydzia這we wybierane s spo鈔鏚 Przedstawicieli Grup Zwi您kowych danego Wydzia逝. W przypadku ma貫j liczebno軼i cz這nk闚 zwi您ku w danym Wydziale wybor闚 Zarz康u Wydzia這wego dokonuje si na og鏊nym zebraniu cz這nk闚 zwi您ku danego wydzia逝.
4. Zarz康y te dzia豉j w strukturze organizacyjnej Zwi您ku na zasadzie r闚norz璠no軼i.
6. Zarz康 zbiera si w zale積o軼i od potrzeb.
7. Posiedzenia Zarz康u zwo逝je jego Przewodnicz帷y lub upowa積iony przez niego Wiceprzewodnicz帷y .
8. Posiedzenie Zarz康u nale篡 zwo豉 tak瞠 na pisemne 膨danie co najmniej 1/3 liczby jego Cz這nk闚.


G

Grupy Zwi您kowe

34
1. W celu zapewnienia Cz這nkom Zwi您ku czynnego udzia逝 w dzia豉lno軼i zwi您kowej, cz這nkowie zwi您ku mog powo造wa Grupy Zwi您kowe.
2. Grupy Zwi您kowe powo逝je si na zasadzie wi瞛i produkcyjnej lub organizacyjnej.
3. Grupa Zwi您kowa wybiera spo鈔鏚 swoich cz這nk闚 Przedstawiciela Grupy Zwi您kowej, a w uzasadnionych przypadkach Zast瘼c Przedstawiciela.
4. Zakres obowi您k闚 i uprawnie Przedstawiciela Grupy Zwi您kowej oraz jego Zast瘼cy okre郵a Zarz康 Zak豉dowy Oddzia逝 AMP S.A / Sp馧ki.

Rozdzia V

KOMISJA REWIZYJNA

35
1. Komisja Rewizyjna Zwi您ku dzia豉 na szczeblu Zarz康u Zwi您ku.
2. Komisja wybierana jest na Walnym Zebraniu Delegat闚 w g這sowaniu tajnym, w liczbie okre郵onej przez Zebranie - jednak nie mniej ni 3 osoby.
3. Do zada Komisji nale篡 :
1) kontrolowanie dzia豉lno軼i Zarz康u Zwi您ku, Prezydium, Zarz康闚 Oddzia這wych/Sp馧ek, Zarz康闚 Wydzia這wych Oddzia堯w / Sp馧ek oraz Przewodnicz帷ego , w zakresie gospodarki finansowej i maj徠kowej Zwi您ku oraz zgodno軼i dzia豉 ze statutem i uchwa豉mi WZD.
2) kontrola realizacji Uchwa zwi您kowych
3) ocena projekt闚 preliminarzy bud瞠towych oraz sprawozda z realizacji bud瞠tu.
4) rozpatrywanie skarg i wniosk闚 dotycz帷ych dzia豉lno軼i Zwi您ku.
5) badanie sprawozda z dzia豉lno軼i Zarz康u Zwi您ku i przedk豉danie WZD wniosku o udzielenie b康 odm闚ienie udzielenia absolutorium Zarz康owi.
6) przedk豉danie Walnemu Zebraniu Delegat闚 sprawozdania ze swojej dzia豉lno軼i.


36
1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodnicz帷ego oraz Vice przewodnicz帷ych .
2. Kontrolowane w豉dze Zwi您ku maj obowi您ek udost瘼ni Komisji pe軟 dokumentacj w zakresie kontrolowanej problematyki oraz zapewni odpowiednie warunki i 鈔odki techniczne do pracy.
3. W razie stwierdzenia w gospodarce finansowej lub w zarz康zaniu i zabezpieczeniu maj徠ku niezgodno軼i ze statutem , uchwa豉mi zwi您kowymi lub przepisami prawa, Komisja Rewizyjna niezw這cznie powiadamia pisemnie Zarz康 Zwi您ku ustalaj帷 termin usuni璚ia tych niezgodno軼i.
4. W przypadku stwierdzenia ra膨cych niedoci庵ni耩 w gospodarce finansowej lub maj徠kowej zwi您ku oraz w przypadku nie podj璚ia przez Zarz康 Zwi您ku dzia豉 zmierzaj帷ych do usuni璚ia stwierdzonych niezgodno軼i, Komisja ma obowi您ek zwo豉 w trybie pilnym Nadzwyczajne WZD, celem podj璚ia odpowiednich decyzji.
5. Wnioski i uwagi pokontrolne, odpowiednio udokumentowane, uj皻e w pisemnych sprawozdaniach, Komisja udost瘼nia cz這nkom Zarz康u Zwi您ku - co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Zarz康u

37
1. Cz這nkowie Komisji Rewizyjnej maj prawo uczestniczy w posiedzeniach Zarz康u i Prezydium Zwi您ku.
2. Cz這nkowie Komisji Rewizyjnej nie mog by r闚nocze郾ie cz這nkami Zarz康u Zwi您ku.

Rozdzia VI

Biuro Zwi您ku

38
1. Kierowane jest przez Cz這nka Zarz康u Zwi您ku ds. organizacyjnych nominowanego przez Przewodnicz帷ego Zwi您ku.
2. Prowadzi bie膨c obs逝g organizacyjn i biurow w豉dz zwi您ku i Komisji Rewizyjnej; w tym w szczeg鏊no軼i:
1) prowadzi i zabezpiecza dokumentacj organizacyjn Zwi您ku.
2) prowadzi rejestr cz這nk闚 zwi您ku i wydaje legitymacje.
3) prowadzi wp造w i wysy趾 korespondencji w豉dz zwi您ku oraz przedk豉da do dekretacji Przewodnicz帷emu lub Vice Przewodnicz帷ym – zgodnie
z dyspozycj Przewodnicz帷ego Zwi您ku.
4) dostarcza Delegatom, co najmniej na 14 dni przez Walnym Zebraniem Delegat闚, odpowiednie materia造 przygotowane przez Zarz康 Zwi您ku,
5) w przypadku Nadzwyczajnego WZD porz康ek obrad oraz odpowiednie materia造 podaje do wiadomo軼i delegat闚 w trybie mo磧iwie pilnym.
6) sporz康za proponowany porz康ek dzienny posiedze w豉dz zwi您ku zgodnie z dyspozycj Przewodnicz帷ego i powiadamia zainteresowanych o terminie i miejscu posiedzenia.
7) bie膨co aktualizuje baz danych o cz這nkach zwi您ku oraz wp造w sk豉dek cz這nkowskich.
8) przyjmuje zapisy Cz這nk闚 Zwi您ku na wycieczki turystyczno – rekreacyjne i inne imprezy organizowane przez Zwi您ek oraz wp豉ty koszt闚 uczestnictwa i przekazuje Organizatorom.
9) przyjmuje odpowiednie wnioski od cz這nk闚 zwi您ku i dokonuje wyp豉ty statutowych 鈍iadcze socjalnych zgodnie z dyspozycj Komisji 安iadcze Socjalnych zwi您ku.
10) Wykonuje inne niezb璠ne prace biurowe zlecone przez Przewodnicz帷ego, Vice Przewodnicz帷ych, Przewodnicz帷ego Komisji Rewizyjnej Zwi您ku oraz Przewodnicz帷ych Komisji Problemowych
i Przedstawicieli Zwi您ku w strukturach do kt鏎ych Zwi您ek nale篡 –
w zakresie ustalonym przez Przewodnicz帷ego Zwi您ku.

Rozdzia VII


Fundusze i Maj徠ek Zwi您ku

39
1. Maj徠ek Zwi您ku powstaje ze:
1) sk豉dek cz這nkowskich,
2) dotacji, darowizn i zapis闚,
3) dochod闚 z zorganizowanych przez Zwi您ek imprez kulturalno - rozrywkowych i sportowych,
4) dochod闚 z inwestycji w udzia造 lub akcje Funduszy Powierniczych i sp馧ek prawa handlowego,
5) dochod闚 z terminowych lokat bankowych,
6) prowadzonej przez Zwi您ek dzia豉lno軼i gospodarczej,
7) dochod闚 z maj徠ku zwi您ku i innych przychod闚 przeznaczonych na dzia豉lno嗆 statutow,
2. Wysoko嗆 miesi璚znych sk豉dek cz這nkowskich dla pracuj帷ych i niepracuj帷ych Cz這nk闚 Zwi您ku, w tym emeryt闚, rencist闚 i przebywaj帷ych na urlopach bezp豉tnych i wychowawczych okre郵a WZD na wniosek Zarz康u Zwi您ku - z uwzgl璠nieniem 45.
3. Przyj璚ie dotacji, subwencji, darowizn, zapis闚 nie mo瞠 by uzale積ione od warunk闚 koliduj帷ych z celami statutowymi zwi您ku.
4. Zarz康zanie maj徠kiem Zwi您ku nie mo瞠 narusza przepis闚 finansowych.

40
Fundusze Zwi您ku przeznaczone s na finansowanie:
1) koszt闚 dzia豉lno軼i organizacyjnej zwi您ku,
2) pomoc finansow i materialn dla Cz這nk闚 Zwi您ku,
3) cele socjalne i kulturalno - o鈍iatowe Zwi您ku,
4) inn dzia豉lno嗆 statutow.

41
1. Podstaw dzia豉lno軼i finansowej w豉dz Zwi您ku jest ramowy bud瞠t zbiorczy obejmuj帷y wszystkie 鈔odki b璠帷e w dyspozycji tych w豉dz.
2. Bud瞠t uchwala si na okres roczny.
3. Ramowy bud瞠t zbiorczy oraz sprawozdanie Zarz康u Zwi您ku z wykonania bud瞠tu zatwierdza Walne Zebranie Delegat闚.
4. Ustalenie roku obrachunkowego, spos鏏 opracowania bud瞠tu, zasady prowadzenia rachunkowo軼i i sprawozdawczo軼i okre郵a WZD na wniosek Komisji Rewizyjnej Zwi您ku

42
1. Wy陰cznym w豉軼icielem ca貫go maj徠ku zwi您kowego jest Zwi您ek jako ca這嗆.
2. Za w豉軼iwe, zgodne ze Statutem zarz康zanie i dysponowanie funduszem i maj徠kiem Zwi您ku ponosi odpowiedzialno嗆 Przewodnicz帷y Zwi您ku, oraz osoby uprawnione do dzia豉nia w jego imieniu – ka盥a w zakresie udzielonych przez Prezydium Zarz康u Zwi您ku pisemnych pe軟omocnictw.
3. Do sk豉dania o鈍iadcze woli w sprawach finansowych i maj徠kowych uprawnieni s :
1) Przewodnicz帷y Zwi您ku,
2) Wiceprzewodnicz帷y,
3) Cz這nek Prezydium Zarz康u w granicach udzielonego mu pisemnego pe軟omocnictwa przez Prezydium Zarz康u Zwi您ku
4. Do wa積o軼i o鈍iadczenia woli wymagane jest 陰czne wsp馧dzia豉nie dw鏂h Cz這nk闚 Prezydium Zarz康u wymienionych w pkt.3.
5. W sprawach przekraczaj帷ych zakres zwyk貫go zarz康u funduszem i maj徠kiem zwi您ku, a zw豉szcza nabywania lub przekazywania trwa造ch sk豉dnik闚 maj徠ku Zwi您ku, akcji lub udzia堯w, wymagana jest zgoda Prezydium Zarz康u Zwi您ku w formie uchwa造.


Rozdzia VIII

Postanowienia ko鎍owe

43
Kwestie dotycz帷e przygotowa do strajku, post瘼owania ugodowego, organizacji i przebiegu strajku reguluje Ustawa o Rozwi您ywaniu Spor闚 Zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r.

44
1. Zwi您ek mo瞠 posiada w豉sny Biuletyn Zwi您kowy i Wydawnictwa.
2. Organizacj i finansowanie dzia豉lno軼i wydawniczej okre郵a Prezydium Zarz康u Zwi您ku , zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami.


45
Zarz康 Zwi您ku jest upowa積ione do wprowadzania zmian wysoko軼i sk豉dek cz這nkowskich w okresie mi璠zy Walnymi Zebraniami Delegat闚 pod warunkiem uzyskania pozytywnej pisemnej opinii zwyk貫j wi瘯szo軼i Delegat闚, bez konieczno軼i zwo造wania Nadzwyczajnego Zebrania Delegat闚.

46
Zarz康 Zwi您ku jest upowa積iony do wyra瞠nia zgody na 陰czenie si z innymi zwi您kami zawodowymi kt鏎ych terenem dzia豉nia s podmioty gospodarcze wymienione w 2ust.2 Statutu w okresie pomi璠zy Walnymi Zebraniami Delegat闚 pod warunkiem uzyskania pozytywnej pisemnej opinii zwyk貫j wi瘯szo軼i Delegat闚, bez konieczno軼i zwo造wania Nadzwyczajnego Zebrania Delegat闚.


47
1. W przypadku podj璚ia Uchwa造 o rozwi您aniu zwi您ku wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚, Walne Zebranie Delegat闚 powo逝je Komisj Likwidacyjn, okre郵a tryb likwidacji oraz cele na jakie mog by przeznaczone fundusze i maj徠ek zwi您ku.
2. Z przeprowadzonych czynno軼i likwidacyjnych Komisja Likwidacyjna sporz康za protok馧, kt鏎y sk豉da w S康zie Rejestrowym

48
Zwi您ek mo瞠 posiada sztandar oraz odznak zwi您kow, do kt鏎ej noszenia uprawniony jest ka盥y cz這nek zwi您ku.

49
W sprawach nie obj皻ych postanowieniami Statutu lub spornych dotycz帷ych jego interpretacji, decyzje podejmuje Zarz康 Zwi您ku po zasi璕ni璚iu opinii Komisji Rewizyjnej.
Interpretacj Statutu przez Zarz康 Zwi您ku ocenia Walne Zebranie Delegat闚.


50


Tekst jednolity Statutu zosta przyj皻y na Walnym Zebraniu Delegat闚 MZZ PRC AMP S.A. w dniu 24.04.2012 r.